آموزش پرداخت الکترونیکی مالیات

با توجه به پیشرفتهایی که در دهه گذشته در زمینه ی اینترنت و همچنین انجام غیر حضوری کارها در ایران رخ داده است مبحث مالیات کشور نیز از این قافله جا نمانده است و چند سالی است که مودیان مالیاتی ادامه مطلب