بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از ۱۵ اردیبهشت

بخشودگی جرائم بیمه ای

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در گفت و گویی کوتاه اذعان داشته است که در جلسه ای که با هیئت وزیران داشته است قانونی تحت عنوان بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان به تصویب رسیده است و از شنبه ۱۵ اردیبهشت ادامه مطلب