آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مشاغل حقیقی

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مشاغل حقیقی

تمامی افرادی که  تحت قالب شخص حقیقی خود صاحب کسب و کاری هستند میبایست تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین ارسال اظهارنامه مالیاتی مربوط به کسب و کار خود اقدام نمایند.تاریخ اعلام شده آخرین ادامه مطلب