حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی

پس از پایان سال مالی و بستن حسابها مودی مالیاتی می بایست نسبت به تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد مناسب با کسب و کار خود بپردازد و آنرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. پس از ارسال اظهارنامه سازمان امور مالیاتی طی دعوت نامه ای از مودی درخواست ارائه ی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع اظهارنامه و کسب و کار را می نماید. این مدارک شامل تمامی بخش های درآمدی و هزینه ای و کلیه دفاتر قانونی مودی می باشد که مودیان مالیاتی می بایست ظرف مهلت یک هفته از ابلاغ دعوتنامه به آنان نسبت به جمع آوری و تقدیم مدارک و اسناد خواسته شده اقدام نموده و به جهت رسیدگی های بیشتر مدارک خواسته شده را در اختیار تیم رسیدگی کننده مالیاتی قرار دهد.

برای آنکه مودیان از تمامی مراحل انجام امور مربوط به مالیات کسب و کار خود مطلع باشند لازم است تا در جلسات رسیدگی مالیاتی شرکت نمایند و بر تمامی مراحل نظارت داشته باشند از این رو تیم مای مالیات به آن دسته از مودیانی که فرصت حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی را ندارند پیشنهاد میکند تا وکیلی برای حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی کسب و کار خود انتخاب نمایند.

در صورتی که مایل هستید تا تمامی مراحل مربوط به مالیات کسب و کار شما از بستن حساب ها ، تهیه و تنظیم انواع اظهارنامه ، حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی و دفاعیه مالیاتی شما توسط تیم مای مالیات انجام شود می توانید با شماره های “۰۹۱۲۰۸۰۳۷۳۱” “۰۹۳۵۳۹۷۸۴۹۳” تماس حاصل نموده و با کارشناسان مالیاتی مای مالیات مشاوره ای در این زمینه داشته باشید.