تحریر دفاتر حسابداری

به طور کلی دفاتر قانونی حسابداری به هر یک از دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته میشود که هر سازمان، شرکت و موسسه ای که مالیات پرداخت می کند می بایست از این دفاتر برای ثبت وقایع مالی ماهیانه و سالیانه خود استفاده نماید و پس از آنکه این دفاتر را تکمیل نود برای بررسی آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در صورتی که هر شکت تحریر دفاتر قانونی خود را به درستی و طبق قوانین موجود تکمیل کرده و آنها را تحویل اداره مالیات نماید مالیاتی که برای آن شرکت در نظر گرفته میشود به صورت خود اظهاری می باشد این در حالی است که در صورتی که مقررات قانونی در تحریر دفاتر قانونی حسابداری رعایت نشود مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته میشود به همین جهت است که تحریر دفاتر قانونی حسابداری یکی از اصلی ترین بخش های حوزه مالیات می باشد.
تمامی دفاتر قانونی حسابداری شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه در صورتی که به درستی نوشته شده باشند بین تجار دارای سندیت می باشند در غیر این صورت بر علیه صاحب کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرند.
انواع دفاتر قانونی
دفتر روزنامه
طبق ماده ۳ آیین نامه نحوه ی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر دفتر روزنامه را دفتر تعریف مینماید که اشخاص حقیقی و حقوقی تمامی امور مالی خود را که شامل خرید و فروش ، قرض و دیون ، مطالبات ، ظهر نویسی و یا هر نوع فعالیتی که دین و یا طلبی را پدید آورد می بایست باتوجه به تاریخ وقوع آن در دفتر روزنامه ثبت و ضبط شود.
دفتر کل
پس از نوشتن دفتر روزنامه میبایست خلاصه ای از آن تعریف کرد این نوع خلاصه نویسی از روی دفتر روزنامه در دفتر کل ثبت و ضبط میشود و در آن تمامی فعالیت های مالی تاجر به ترتیب تاریخی که این فعالیت ها در آن اتفاق افتاده است ثبت میشوند.
در تعریفی دیگر از دفتر کل میتوان اینگونه نوشت که در دفتر کل خلاصه ی فعالیت های مالی طی یک هفته گذشته را در دفتر کل یادداشت نموده و به صورت روزانه در دفتر روزنامه ثبت میشوند.
دفتر دارایی
با توجه به ماده ۹ قانون دفتر دارایی به دفتر گفته میشود که تاجر هر ساله به صورت جامع کلیه دارایی های منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را در آن یادداشت می نماید و در نهایت به تایید تاجر و یا مدیر کسب و کار مربوطه برسد. تکمیل و ارسال دفتر دارایی هر ساله تا ۱۵ فرورودین مهلت داشته و در گذشته در صورتی که در این تاریخ دفتر مربوطه کامل و ارسال نشود برای تاجر و کسب و کار جریمه هایی در نظر گرفته میشد اما در حال حاضر با توجه این که فعالیت های سالیانه کسب و کار ها به صورت ترازنامه ای تنظیم می شود دیگر این دفتر ارزش خود را از دست داده است.
دفتر کپیه
با توجه به ماده ۱۰ قانون دفتر کپیه به دفتری گفته میشود که در آن کلیه مرسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادر شده ی کسب و کار با توجه به تاریخ ، ثبت میشود با توجه به سیستمی شدن بیشتر کارها امروزه این دفتر نیز اعتبار خود را از دست داده است.
دفتر ثبت تجاری
با توجه به ماده ۱۵ قانون هر تاجر خارجی یا ایرانی در صورتی که بخواهد در ایران معاملات تجاری انجام دهد ملزم است تا نام خود را در دفتر تجاری ثبت نماید. اداره ثبت موظف است هر ماه لیست تمامی شرکت ها و افرادی که به تازگی در دفتر ثبت تجاری ثبت نام شده اند در کنار تغییرات مربوط به هر یک از شرکت هایی که از گذشته موجود بوده اند را با ذکر شماره و آدرس آنها به شعبه مالیاتی نزدیک خود ارسال نمایند.

با توجه به گسترده بودن قوانین مربوط به تحریر دفاتر قانونی حسابداری پیشنهاد میکنیم برای آنکه در روند پرداخت مالیات شما خللی ایجاد نشود تحریر دفاتر کسب و کار خود را به تیم مای مالیات سپرده تا با توجه به آخرین تغییرات مفاد قانونی دفاتر قانونی شما تنظیم و به اداره مالیاتی حوزه ی شما ارسال شود. به همین منظور می توانید با شماره های “۰۹۱۲۰۸۰۳۷۳۱”  “۰۹۳۵۳۹۷۸۴۹۳” “۰۹۳۶۹۸۹۹۹۴۲” تماس گرفته و از متخصصین مای مالیات به صورت رایگان مشاوره دریافت نمایید.